Regulamin sklepu internetowego Picturewall.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy picturewall.pl, dostępny pod adresem internetowym www.picturewall.pl, jest własnością Wojciecha Chorzępy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Promax II s.c., ul.Krakowska 98, 50-427 Wrocław, NIP 897-002-17-74, REGON 930205802

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Promax II s.c., ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław, NIP 897-002-17-74, REGON 930205802

 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.picturewall.pl

 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi do 5 dni roboczych (w okresie świątecznym termin może się wydłużyć o kilka dni) od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie, na które składa się zazwyczaj 1-3 dni produkcji (czasami może wynieść 1-5 dni przy dużej ilości zamówień na sklepie) oraz 1-2 dni transportu zamówienia do miejsca wskazanego przez klienta.

 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu: lista Produktów wybranych przez Klienta z zamiarem zakupu. Koszyk posiada funkcje modyfikacji i zmiany danych Zamówienia, a w szczególności ilości produktów, a także rezygnacji/wycofania się z zamiaru zakupu

 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul.Krakowska 98, 50-427 Wrocław

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@picturewall.pl

 3. Kontakt telefoniczny: 511 448 804 / 799 082 125

 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 70 1240 4012 1111 0000 3097 3507.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.30-16.30.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 3. włączona obsługa plików cookies

 4. zainstalowany program FlashPlayer

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 2. Bryty standardowo zostają docięte w drukarni na styk. 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres, telefon.

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i sposobów dostawy w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska wynosi od 22 zł do 57 zł w zależności od wybranego wariantu. Koszt transportu dla zamówień spoza oferty lub większych gabarytowo od standardowych, ustalany jest indywidualnie z klientem. Jeżeli odbiorca wybierze opcję przeadresowania przesyłki to sklep doliczy 16 zł za dodatkowo płatną usługę.

 2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Krakowska 98, 50-427 Wrocław (opcja niedostępna w okresie pandemii).

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 2. Płatności elektroniczne

 3. Płatność kartą płatniczą

 4. Płatność za pobraniem do 2000 zł 

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl”. 

4. Zgodnie z Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

5. Zgodnie z Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z użytkowania różnego typu monitorów komputerowych, mogących w znaczny sposób zmieniać rzeczywistą kolorystykę obrazów zawartych w naszej galerii. Jak również za różnice wynikające z metod konwersji i/lub próbkowania kolorów z wydruku fotografii przesyłanych przez klienta. Każdy wyświetlacz, zależnie od klasy i przeznaczenia, posiada inne możliwości pokrycia koloru. W przypadku monitorów biurowych może to być nawet poniżej 50% gamutu sRGB. Im lepsza matryca wyświetlacza tym lepsze będzie odwzorowanie barw, co oznacza potencjalne różnice w odbiorze tej samej tapety u klienta A i B. Ponadto te same monitory mogą wyświetlać barwy inaczej. Zależne jest to od kalibracji fabrycznej ekranu oraz oświetlenia, w którym oglądamy naszą próbkę. Światło ma podstawowe znaczenie w kwestii odbioru barwy. Wpływa zarówno na to co widzimy na monitorze, jak i na percepcję wydruku. Jest to szczególnie widoczne przy grafikach jasnych, gdzie tonacja szarości będzie się zmieniać w zależności od oświetlenia otoczenia. Sprawdzamy druk w standardowym świetle dziennym tj. 6500K, a okresowa kalibracja maszyn pozwala na odpowiednią reprodukcję barwy. Jak sprawdzić kolorystykę fototapety przed zamówieniem? Najlepszym sposobem, aby upewnić się co do kolorystyki fototapety, jest zamówienie próbki wzoru. Umożliwiamy zamówienie miniaturki wzoru w formacie A4, na życzenie możemy przygotować w innej wielkości.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice kolorystyczne przy ponownych wydrukach tego samego pliku w pewnym odstępie czasowym. Różnice w odcieniach pomiędzy pierwowzorem, a ponownym wydrukiem odtwarzanego projektu mogą być spowodowane przede wszystkim dostawą innej partii materiału przeznaczonego do druku jak również konwersją przestrzeni barwnych oraz zmieniającymi się parametrami maszyny drukującej. Są to nieuniknione etapy oraz procesy technologiczne na które sklep Picturewall.pl nie ma wpływu.

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż produktów czy jakiekolwiek dodatkowe koszty pośrednie bądź bezpośrednie związane z zakupem, montażem czy demontażem produktów. 

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość wybranych do nadruku grafik.

12. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

14. Jeżeli chcesz obyśmy dokonali zmian w grafice, którą chcesz zamówić skontaktuj się z nami przed złożeniem zamówienia a ustalimy dla Ciebie koszt tej przeróbki.

15. Zgodnie z Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

16. Zgodnie z Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art.10 ust.3 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi nie podlegają produkty wykonywane na indywidualne zamówienie oraz takie produkty, których wady wynikają z niewłaściwych plików graficznych dostarczonych przez zamawiającego lub innych zaniedbań ze strony zamawiającego.

Dlatego w naszym Sklepie możliwość zwrotu towaru nie istnieje, gdyż jest on wykonywany na indywidualne zamówienie Klienta. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji towaru jeśli reklamacja jest uzasadniona. Serwis PICTUREWALL.PL nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruków z pliku przesłanego przez Klienta.

Zgodnie z Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Zgodnie z Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

Reklamacje i zwroty w sklepie picturewall.pl

1. Uszkodzona Przesyłka

Jeżeli zauważysz, że przesyłka z zamawianym produktem jest uszkodzona, otwórz ją w obecności kuriera i sporządź "Protokół szkody", a następnie prześlij go na adres: kontakt@picturewall.pl wraz z numerem zamówienia, danymi osoby zamawiającej, opisem uszkodzenia oraz zdjęciami uszkodzonego produktu.

Reklamacja dostanie rozpatrzona przez kuriera do 35 dni. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona przez kuriera wyślemy Ci ponownie zamówiony produkt bez dodatkowych kosztów. 

Jeżeli wykryłeś uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera, niestety "uszkodzenie przesyłki", ani "reklamacja" nie zostaną uznane.

W przypadku wykrycia uszkodzenia opakowania po wyjściu kuriera, a co za tym idzie nie spisania "protokołu szkody" w momencie odbioru przesyłki niestety "uszkodzenie przesyłki" ani "reklamacja" nie zostanie uznane.

2. Reklamacja zamawianego produktu

W przypadku otrzymania produktu niezgodnego z zamówieniem lub posiadającego wady techniczne tj:

- nieprawidłowy rozmiar,

- nieprawidłowy kadr bądź nieprawidłowy materiał użyty do druku,

- brak części składowych zamówienia

skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres: kontakt@picturewall.pl

W mailu powinny się znaleźć:

- numer zamówienia,

- dane osoby zamawiającej,

- zdjęcia cyfrowe produktu obrazujące brak zgodności produktu z zamówieniem.

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia daty odbioru przez kuriera reklamowanego produktu. Koszty dodatkowych przesyłek pokrywa w całości picturewall.pl

Reklamacji nie podlegają nieznaczne odstępstwa dostarczonego produktu od oferowanego w sklepie picturewall.pl. Za nieznaczne odstępstwo uznaje się niewielkie różnice w formacie, rodzaju i jakości podłoża, co technologicznie w procesie produkcji jest nie do wyeliminowania do 0,0025%/m. Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru tego produktu, odwzorowanego przez monitor komputera lub innego urządzenia z ekranem. Patrz § 9 pkt.8.

UWAGA! Należy pamiętać, że kupujący ma obowiązek odesłania towaru niespełniającego oczekiwań w stanie nienaruszonym. Warunkiem uznania reklamacji jest otrzymanie przez picturewall.pl produktu bez uszkodzeń mechanicznych czy też innych śladów użytkowania przez klienta. Reklamacja może być uwzględniona tylko i wyłącznie wtedy kiedy klient zgłosił swoje roszczenia przed przyklejeniem produktu.

Do rozpatrzenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu, a opakowanie zawierające reklamowany produkt musi zawierać wszystkie elementy wyposażenia dodatkowego będącego częścią tego zestawu.

W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres ustalony wcześniej ze Sprzedającym.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych, a w przypadku ich uznania picturewall.pl zobowiązuje się do wysłania produktu zgodnego z zamówieniem bez dodatkowych kosztów w terminie 14 dni roboczych.

UWAGA! Do wad technicznych nie należą różnice kolorów z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez monitory komputerowe, a także mechaniczne uszkodzenia wynikłe ze sposobu użytkowania zamówionego produktu.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Zgodnie z Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

4. Zgodnie z Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Zgodnie z Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

6. Zgodnie z Art. 471 Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.


Fototapety Autorskie ze złotym kolorem

Fototapety premium

Fototapety przeznaczenie

Fototapety kolekcje

Fototapety Dla Biznesu